Koszyk: (pusty)
do kasy suma: 0,00 zł

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Stanisław Pędziwiatr WOJTEX P.P.H.U. Sp. z o.o.

  1. Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży [OWS]
  2. Zamówienia
  3. Tolerancje
  4. Ceny i warunki płatności
  5. Dostawy i skutki uchybienia terminom
  6. Gwarancje i reklamacje
  7. Zakres odpowiedzialności
  8. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe
  9. Inne

Art. 1 Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży [OWS].

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej [OWS]) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Stanisław Pędziwiatr WOJTEX P.P.H.U. Sp. z o.o., NIP: 783-172-47-21, REGON: 361147077, z siedzibą w: 60-115 Poznań, ul. Przełęcz 21A, w których wyżej wymieniony podmiot występuje w charakterze Sprzedawcy
a
Kupującym będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego

Art. 2 Zamówienia.

1. W przypadku braku uregulowania kwestii w sposób odmienny, uważać się będzie, że propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedawcę ważna jest przez 5 dni roboczych od dnia jej wysłania przez Sprzedawcę. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku.

2. Żadne z propozycji (włączając w to: propozycję nazwane „ofertą” w tym też asortyment oferowany poprzez sklepy internetowe prowadzone przez Sprzedawcę) nie stanowią wiążącej dla sprzedawcy oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Propozycje te uprawniają Kupujących do złożenia zamówienia na warunkach wskazanych w treści propozycji. Proponowana przez Sprzedawcę cena nie zawiera dodatkowych kosztów żądanych przez Kupującego, a wymaganych przez odrębne przepisy prawa: certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty będą doliczone do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.

4. Przesłane Sprzedawcy przez Kupującego zamówienie musi w szczególności zawierać:

1. Dane Kupującego (nazwa firmy, adres, NIP, REGON, adres do dostawy, osoba do kontaktu)

2. Szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji (np. powołanie się na propozycję Sprzedawcy, jeśli złożenie takowej poprzedzało złożenie zamówienia, określenie rodzaju i ilości towaru etc.)

3. Dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.

3. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji wymaga pisemnego/mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Strony związane są treścią tych zastrzeżeń, o ile żadna ze Stron nie przedstawi niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzednich stosuje się odpowiednio.

4. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy:

A. z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej (za siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności które uniemożliwią lub nadmiernie utrudnią dostarczenie i sprzedaż towarów które są niezależne od zachowań Stron, w szczególności zjawiska atmosferyczne, strajki etc.);

B. zachowanie Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców sprzedawcy), czynią dostarczenie i sprzedaż towarów niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym;

5. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji:

1. Gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę ewentualnie przyznanego kredytu kupieckiego;

2. Gdy Kupujący opóźniał się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedawcy.

6. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych (przez towary niestandardowe rozumie się towary nieznajdujące się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży, konfekcjonowanych, przerabianych w sposób odmienny od podanego w Propozycji), wymagane jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki w wysokości 30% wartości brutto zamawianego towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona przy odbiorze towaru (lub ostatniej jego partii) poprzez zaliczenie jej na poczet zobowiązań Zamawiającego. W przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego, zaliczka zostaje przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem kary umownej.

Art. 3 Tolerancje.

1. W zakresie tolerancji do wymiarów, wagi i innych parametrów, stosuje się ogólne w tej branży stosowane normy dla poszczególnych rodzajów produktów. O ile strony nie ustaliły inaczej, dopuszczalna będzie tolerancja nie mniejsza niż +/- 5%.

2. Sprzedawca nie odpowiada za różnicę w wyglądzie produktów, które wynikają z indywidualnych ustawień monitora kupującego. Zdjęcia produktów zamieszczone w cennikach, propozycjach a także na łamach sklepów internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę mają jedynie charakter poglądowy, a różnicę (wynikające z rozbieżności pomiędzy zdjęciem a wyglądem rzeczywistym) nie stanowią podstawy do składania ewentualnych skarg i reklamacji.

Art. 4 Ceny i warunki płatności.

1. Ceną wiążącą dla stron jest cena wskazana w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia o którym mowa w art.2 pkt.3.

2. Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN), to cenę na fakturze będzie stanowić równowartość tej ceny wyrażona w polskich złotych, liczona według stawki walutowej obliczonej wg kursu sprzedaży danej waluty w ogłoszonym przez NBP kursie danej waluty w dniu wystawienia faktury.

3. Jeśli po zawarciu umowy zostaną wprowadzone jakiekolwiek: opłaty importowe lub inne opłaty związane z wewnątrz-wspólnotowym nabyciem towarów, podatki lub jakiekolwiek inne obciążenia publicznoprawne, które nie istniały w momencie zawierania umowy lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, bądź nastąpi zmiana o więcej niż 5% (pięć procent) cen surowców lub zmiana kursu walut, Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeżeli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.

4. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, przyjmuje, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.

5. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury - zgodnie z ustaleniami stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń - w terminie nie dłuższym niż ….. dni od dnia wydania Kupującemu towaru.

6. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn zawinionych przez siebie, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.

7. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek zobowiązań własnych w ciągu miesiąca od końca ustalonego przez Strony terminu, w którym to zobowiązanie wykonać powinien, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do pisemnego odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W takim przypadku Sprzedawca może obciążyć kupującego karą umowną w wysokości równowartości 30% (pięćdziesiąt procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.

8. Jeżeli w wyniku niewykonania zobowiązań, o których mowa w art. 4 pkt.7, Sprzedawca jest zmuszony magazynować zamówiony przez Kupującego towar to po upływie terminu określonego w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca może, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować towar w miejscu przeznaczonym na składowanie towaru, na ryzyko i koszt Kupującego. Sprzedawcy, przysługuje przy tym roszczenie alternatywne wobec Kupującego polegające bądź na żądaniu wykonania przez Kupującego umowy bądź na odstąpieniu od niej na zasadach określonych w art. 4 pkt. 7 tj. przez zapłacenia w/w kosztów magazynowania oraz dodatkowo kary umownej, jak przy odstąpieniu od umowy (30% ceny brutto towaru).

9. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.

10. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca może żądać - przed wydaniem towaru - uiszczenia całej należności bądź jej części gotówką albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.

12. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

Art. 5 Dostawy i skutki uchybienia terminom.

1. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego Przewoźnika, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania tego towaru Przewoźnikowi, jeżeli był on zaangażowany/wybrany przez Kupującego.

2. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy własnym transportem, przejmuje na siebie odpowiedzialność za towar w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy osobie prowadzącej środek transportu Kupującego.

3. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie zawarto szczegółowych informacji o jakości towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju towarów, i że powinny one być opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.

4. Koszty opakowania innego niż określone wyżej w treści art. 5 pkt.3., a którego to opakowania Kupujący zażądał, obciążać będą Kupującego po cenie kosztów własnych Sprzedawcy, zaakceptowanych przez Kupującego. Kupujący może zostać obciążony również kosztami Żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas transportu.

5. Kupujący zobowiązany jest zbadać stan, jakość, ilość i asortyment przesyłki (ładunku) niezwłocznie po jej dostarczeniu (wydaniu). W przypadku stwierdzenia niezgodności Kupujący powinien dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.

6. Kupujący powinien umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń niezwłocznie po wydaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.

6. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej: list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Niezwłocznie, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, nie później jednak niż przy rozpakowaniu towaru, przed jego wykorzystaniem, powinna być przeprowadzona pełna kontrola towaru.

7. W przypadkach, gdyby – przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności –nie było możliwe stwierdzenie wad podczas kontroli wskazanych w punktach poprzednich, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi siedem dni od dnia, w którym przy zachowaniu najwyższej staranności, zauważenie wad było możliwe.

8. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem – Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich obowiązków, które zostały nałożone na Kupującego w treści niniejszych OWS.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.

10. W przypadku, gdy dla jednej ze Stron stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie ona dotrzymać ustalonego w umowie terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.

11. Z zastrzeżeniem regulacji zawartej w niniejszym OWS, jeśli zwłoka w dostawie lub odbiorze pociągnie za sobą poważną szkodę dla Strony, bądź czyni przedmiot umowy bezużyteczny, Strona która nie jest winna tej zwłoce, ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeżeli opóźnienie dotyczy jedynie pojedynczego produktu w dostawie, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tego produktu.

12. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.

13. Jeśli zwłoka Sprzedawcy w dostawie dotyczy towarów niestandardowych (w rozumieniu art 2 pkt.6. niniejszych OWS), Kupujący może odstąpić od umowy w przypadkach:

A. gdy zwłoka w dostawie jest dłuższa niż 30 dni,

B. jeżeli wykaże, że dostarczenie zamówionych towarów w terminie późniejszym niż umówiony czyni przedmiot umowy bezzasadny,

14. Jeśli strona uprawniona do odstąpienia od umowy w rozumieniu przepisu poprzedniego nie odstąpi od umowy w terminie 2 dni roboczych, termin dostawy wskazany w przesłanym przez Sprzedawcę zawiadomieniu o opóźnieniu uznaje się za wiążący dla Stron.

15. Odszkodowanie z powodu zwłoki w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od umowy albo, gdy zostało zawarte co do tego specjalne porozumienie na piśmie. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze powinny być przedstawione przez Kupującego na piśmie najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce.

Art. 6 Reklamacje.

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za rzeczy sprzedane zostaje ograniczona do postanowień niniejszego OWU. W pozostałym zakresie, nieobjętym niniejszym OWU, przyjmuje się, że rękojmia za rzeczy sprzedane zostaje wyłączona na mocy art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady tkwiące w produkcie przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu.

3. Zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi można dokonać:

A. pocztą tradycyjną wysyłając list na adres sprzedawcy;

B. bezpośrednio w siedzibie sprzedawcy;

4. Każde zgłoszenie reklamacji powinno obejmować:

A. dokładne wskazanie reklamowanego produktu. Zaleca się, aby zgłoszenie zawierało nr katalogowy produktu, który jest wskazany na fakturze dokumentującej sprzedaż. Możliwym jest również powołanie się na nr faktury, jeżeli dotyczyła ona jedynie jednego rodzaju produktu.

B. dokładny opis usterek. Jeżeli reklamacja dotyczy widocznych wad fizycznych zaleca się przesłanie wraz z reklamacją dokumentacji fotograficznej.

5. Każda zgłoszona reklamacja zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę w momencie jej rejestracji. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

6. Kupujący zgłaszający wady z tytułu rękojmi nie jest uprawniony do wysyłki przesyłek na koszt Sprzedającego. Przesyłki wysłane na adres Sprzedającego, a nieopłacone przez Kupującego nie będą odbierane przez Sprzedawcę.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca wezwie Kupującego do przesłania dalszych wyjaśnień w sprawie. W szczególności, może on zobowiązać Kupującego do przesłania przedmiotów objętych reklamacją na adres jego siedziby w celu przekazania w/w przedmiotów ekspertowi w celu wydania opinii w sprawie.

8. W przypadku przekazania przedmiotów objętych reklamacją ekspertowi, termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu na okres niezbędny do wydania przedmiotowej opinii.

9. Kupującemu zgłaszającemu wady z tytułu rękojmi przysługuje uprawnienie do żądania naprawy rzeczy sprzedanej przez Sprzedawcę. W przypadku, kiedy wada jest tego rodzaju, że jej naprawa nie jest możliwa bądź jest ekonomicznie nieopłacalna, Sprzedawca wymieni przedmiot na wolny od wad bądź na inny przedmiot tego samego rodzaju. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zobowiąże Kupującego do zwrotu towaru objętego reklamacją, oraz dokona zwrotu należności za niego na podany przez Kupującego nr konta.

10. Zgłoszenie reklamacji odbywa się na koszt Kupującego.

11. W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Sprzedawca zwróci poniesione przez Kupującego koszty postępowania reklamacyjnego, w tym w szczególności: koszt odesłania i ponownej dostawy towaru objętego reklamacją.

12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca nie zwraca z tego tytułu poniesionych przez Kupującego kosztów.

Art. 7 Zakres odpowiedzialności.

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych czy też utraty renomy rynkowej etc.

2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekroczyć ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.

3. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech bądź za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie w przypadku udzielenia Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo, że jest on przydatny do tych celów.

4. Poza opisanymi powyżej przypadkami odpowiedzialności z tytułu wad towaru, Kupującemu nie przysługują roszczenia względem Sprzedawcy o odszkodowanie/zadośćuczynienie za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez ten towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę towarem lub produktem, Kupujący powinien o tym fakcie natychmiast powiadomić Sprzedawcę. Pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy związanym z w/w roszczeniami.

Art. 8 Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe.

1. Wszelkie spory, wynikające z działalności Sprzedawcy, a do których zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Sprzedawcy.

2. W przypadku braku odmiennego uregulowania treści umowy sprzedaży, do każdej umowy w których Stanisław Pędziwiatr WOJTEX P.P.H.U. Sp. z o.o. występuje w charakterze sprzedawcy zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

3. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowa pomiędzy stronami może ulec zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, jeżeli zmiany te pociągają za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym. Powyższe okoliczności stanowią podstawę do zmiany warunków złożonej przez Sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami, lecz jeszcze nie wykonanej umowy.

4. Postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

Art. 9 Inne.

1. O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy, oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania towaru).

2. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści niniejszej umowy, następujące okoliczności mogą stanowić, bez konsekwencji dla stron, podstawę do odstąpienia od umowy, jeśli wydarzyły się po zawarciu umowy i w istotny sposób utrudniają jej wykonanie: konflikt pracowniczy, siła wyższa (w szczególności pożar, wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powołania do służby wojskowej, inne zdarzenia o podobnym zasięgu lub doniosłości, rekwizycje, zajęcia, restrykcje walutowe, powstania i zamieszki), niedostatek środków transportu, ogólny niedobór towarów, kasacja części produkcji, wady, opóźnienia lub uchybienia ze strony przewoźników, producentów lub poddostawców towarów stanowiących przedmiot sprzedaży. Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej strony lub osób trzecich względem, których to osób strona ta w świetle prawa nie odpowiada. Jeśli umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie, każda ze stron ma prawo odstąpić od tej umowy w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej.

 

© Remedy Template by Maxsote
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl